Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin ósmoklasisty

TERMINY  DOTYCZĄCE  EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2019//2020

 

Do 27 września 2019 r.– zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu.

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach (pkt 1.5.).

Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

 • rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB
 • potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabowidzących
 • niewidomych
 • słabosłyszących i niesłyszących
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Arkusze wymienione w pkt 3.4.3h (dla zdających z niepełnosprawnościami sprzężonymi) są zamawiane w uzgodnieniu pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem OKE do 8 listopada 2019 r. Pozostałe arkusze przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje w informacji, o której mowa w pkt 3.2.5 (za pośrednictwem SIO).

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Dokumenty, o których mowa w pkt 3.4.6a, 3.4.6b oraz 3.4.6c, są przechowywane w szkole.

Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 3.4.6d, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019 r.

Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt 3.4.6e, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019r.

Opinia, o której mowa w pkt 3.4.9., może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.9.).

W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt 3.4.7., 3.4.8. oraz 3.4.9., mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 3.4.6f, jest wydawana na wniosek:

nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, LUB

rodziców albo pełnoletniego ucznia.

do 30 września 2019 r.
-
zgłoszenie do OKE szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty (pkt 3.1.2.)
- przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji (pkt 3.2.4.) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3a)

III. do 15 października 2019 r.
przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (pkt 3.4.8. i 3.4.9.) (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu)

do 8 listopada 2019 r.
uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.2.6.)

do 20 listopada 2019 r.
poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach (pkt 3.4.16.)

do 25 listopada 2019 r.
przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną (pkt 3.4.17.)

VII. do 2 grudnia 2019 r.
- przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.2.5. i 3.4.18.), w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia, za pomocą systemu informatycznego SIOEO
- uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.2.3.)

VIII. do 21 stycznia 2020 r.
1. przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości narodowej/etnicznej lub języku regionalnym (pkt 3.2.9.) i przekazanie tej informacji do OKE do 23 stycznia 2020 r. (pkt 3.2.11.)
2. przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później) (pkt 3.1.7.)

do 21 lutego 2020 r.
powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu (pkt 3.5.2.); zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego (pkt 3.5.14.)

do 28 lutego 2020 r.
poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.6.1.)

XI do 23 marca 2020 r.
powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących (pkt 3.5.6., 3.5.9. oraz 3.5.11.)

XII. do 7 kwietnia 2020 r.
przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego (pkt 3.2.10.) i przekazanie tej informacji do OKE do 9 kwietnia 2020 r. (pkt 3.2.11.)

XIII. do 20 kwietnia 2020 r.
1.
przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE (pkt 3.2.7.–3.2.8.)
2. odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia (pkt 3.5.3. i 3.5.18.); zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów związanych z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem (pkt 3.5.17.)

XIV. 21–23 kwietnia 2020 r.
przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie kwietniowym (głównym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

do 22 kwietnia 2020 r.
sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego (pkt 3.6.3.)

XVI. 1–3 czerwca 2020 r.
przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

XVII do 12 czerwca 2020 r.
przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.3.5.)

XVIII do 19 czerwca 2020 r.
udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

XIX. do 22 czerwca 2020 r.
przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (pkt 8.7. i 8.11.)

26 czerwca 2020 r.
wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

XXI. do 31 grudnia 2020 r.
przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty (pkt 6.1.9., 6.2.4. i 3.5.20.)

Data dodania: 2018-03-20 13:01:24
Data edycji: 2019-09-22 17:11:35
Ilość wyświetleń: 1302

Dni wolne

Sprawdź, jakie dni są wolne od nauki w roku szkolnym 2021/2022.
Więcej informacji

Zebrania z Rodzicami

Terminy zebrań w roku szkolnym 2021/2022:
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
BIP

“Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook