Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Telefony komórkowe

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE

 

 1. Uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I – III obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia telefonów i innego sprzętu elektronicznego do szkoły.
 2. Uczniowie pozostałych klas przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub pedagogowi.
 3. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
  1. podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych, słuchawek, innych urządzeń elektronicznych i nagłaśniających (telefony lub inne urządzenia powinny być wyłączone lub wyciszone i schowane do plecaka/torby przed lekcją). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,
  2. w czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły,
  3. użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  4. nie wolno nagrywać, filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody,
  5. nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  6. uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego za wyjątkiem sprzętu nagłaśniającego (w tym głośników bezprzewodowych) podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi i po nich, wyłącznie w sytuacjach szczególnych po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela dyżurującego.
  7. nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
 4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców. Kierownik wycieczki ani opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.
 5. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go w sekretariacie szkoły. Uczeń otrzymuje pisemną uwagę odnotowaną w dzienniku lekcyjnym.
 6. Przed odebraniem telefonu lub innego urządzenia elektronicznego uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go nauczyciel.
 7. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację pedagogowi . Wychowawca udziela uczniowi upomnienia wychowawcy i zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych).
 8. Do odebrania z depozytu telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.
Data dodania: 2018-09-16 06:45:35
Data edycji: 2019-09-19 13:27:19
Ilość wyświetleń: 1666

E- profilaktyka

Dni wolne

Sprawdź, jakie dni są wolne od nauki w roku szkolnym 2022/2023.
Więcej informacji

Terminy zebrań

Terminy zebrań w roku szkolnym 2022/2023:
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
BIP

“Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook